نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " آب و هواشناسی "

دانلود نمونه سوالات درس تغییر اقلیم و کشاورزی(آموزش محور) رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تغییر اقلیم و کشاورزی(آموزش محور)
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هیدرولوژی پیشرفته رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : هیدرولوژی پیشرفته
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی (آب و هوا شناسی) رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی (آب و هوا شناسی)
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آب و هوای ایران رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : آب و هوای ایران
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1350 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تغییر اقلیم و پیامدهای آن رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تغییر اقلیم و پیامدهای آن
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جغرافیای اقتصادی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جغرافیای اقتصادی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ژئومورفولوژی اقلیمی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ژئومورفولوژی اقلیمی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقلیم شناسی فیزیکی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقلیم شناسی فیزیکی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای خاک ها رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : جغرافیای خاک ها
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقلیم شناسی آماری رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقلیم شناسی آماری
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پروژه رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : پروژه
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 0
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جغرافیای سیاسی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جغرافیای سیاسی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقلیم شناسی دینامیک رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقلیم شناسی دینامیک
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مخاطرات طبیعی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مخاطرات طبیعی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مطالعات منطقه ای (خلیج فارس) رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مطالعات منطقه ای (خلیج فارس)
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای شهری ایران رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : جغرافیای شهری ایران
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات مهندسی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضیات مهندسی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای اقتصادی ایران رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : جغرافیای اقتصادی ایران
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای روستایی ایران رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : جغرافیای روستایی ایران
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان