نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " آب و هواشناسی "

دانلود نمونه سوالات درس تغییر اقلیم و کشاورزی(آموزش محور) رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تغییر اقلیم و کشاورزی(آموزش محور)
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هیدرولوژی پیشرفته رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : هیدرولوژی پیشرفته
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای شهری ایران رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : جغرافیای شهری ایران
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ژئومورفولوژی اقلیمی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ژئومورفولوژی اقلیمی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جغرافیای فرهنگی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جغرافیای فرهنگی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای اقتصادی ایران رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : جغرافیای اقتصادی ایران
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقلیم شناسی آماری رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقلیم شناسی آماری
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فیزیک عمومی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : فیزیک عمومی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نقشه برداری رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : نقشه برداری
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول و روش های آمایش سرزمین رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول و روش های آمایش سرزمین
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس میکروکلیماتولوژی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : میکروکلیماتولوژی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مخاطرات انسانی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مخاطرات انسانی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقلیم شناسی دینامیک رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقلیم شناسی دینامیک
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ژئومورفولوژی ایران رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ژئومورفولوژی ایران
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقلیم شناسی کاربردی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقلیم شناسی کاربردی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای جمعیت ایران رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : جغرافیای جمعیت ایران
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مطالعات منطقه ای (خلیج فارس) رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مطالعات منطقه ای (خلیج فارس)
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی (آب و هوا شناسی) رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : زبان تخصصی (آب و هوا شناسی)
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس تغییر اقلیم و پیامدهای آن رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تغییر اقلیم و پیامدهای آن
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 600 تومان