نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " آب و هواشناسی "

دانلود نمونه سوالات درس تغییر اقلیم و کشاورزی(آموزش محور) رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تغییر اقلیم و کشاورزی(آموزش محور)
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هیدرولوژی پیشرفته رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : هیدرولوژی پیشرفته
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نقشه برداری رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : نقشه برداری
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هیدروکلیماتولوژی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : هیدروکلیماتولوژی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مخاطرات انسانی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مخاطرات انسانی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد سنجش از دور در اقلیم شناسی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد سنجش از دور در اقلیم شناسی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای جمعیت ایران رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : جغرافیای جمعیت ایران
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای سیاسی ایران رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : جغرافیای سیاسی ایران
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیاست و فضا رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : سیاست و فضا
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات پیشرفته رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضیات پیشرفته
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جغرافیای فرهنگی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جغرافیای فرهنگی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی اکولوژی و جغرافیای زیستی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی اکولوژی و جغرافیای زیستی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس فیزیک عمومی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : فیزیک عمومی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول و روش های آمایش سرزمین رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول و روش های آمایش سرزمین
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نقشه ها و نمودارهای اقلیمی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : نقشه ها و نمودارهای اقلیمی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس میکروکلیماتولوژی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : میکروکلیماتولوژی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ژئومورفولوژی ایران رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ژئومورفولوژی ایران
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس آب و هوای کره زمین رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : آب و هوای کره زمین
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقلیم شناسی کاربردی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقلیم شناسی کاربردی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 450 تومان