نمونه سوالات پیام نور براساس دسته " آب و هواشناسی "

دانلود نمونه سوالات درس تغییر اقلیم و کشاورزی(آموزش محور) رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : تغییر اقلیم و کشاورزی(آموزش محور)
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هیدرولوژی پیشرفته رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : هیدرولوژی پیشرفته
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 0 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس اقلیم شناسی دینامیک رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : اقلیم شناسی دینامیک
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مخاطرات طبیعی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مخاطرات طبیعی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 750 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مطالعات منطقه ای (خلیج فارس) رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مطالعات منطقه ای (خلیج فارس)
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای شهری ایران رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : جغرافیای شهری ایران
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات مهندسی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضیات مهندسی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 1
 • قيمت محصول : 150 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای اقتصادی ایران رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : جغرافیای اقتصادی ایران
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 7
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای روستایی ایران رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : جغرافیای روستایی ایران
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 11
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس نقشه برداری رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : نقشه برداری
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 6
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس هیدروکلیماتولوژی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : هیدروکلیماتولوژی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 5
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مخاطرات انسانی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مخاطرات انسانی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 900 تومان

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد سنجش از دور در اقلیم شناسی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : کاربرد سنجش از دور در اقلیم شناسی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 4
 • قيمت محصول : 600 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای جمعیت ایران رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : جغرافیای جمعیت ایران
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 3
 • قيمت محصول : 300 تومان

دانلود نمونه سوالات درس جغرافیای سیاسی ایران رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : جغرافیای سیاسی ایران
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس سیاست و فضا رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : سیاست و فضا
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 10
 • قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات پیشرفته رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : ریاضیات پیشرفته
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1200 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی جغرافیای فرهنگی رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی جغرافیای فرهنگی
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 9
 • قيمت محصول : 1050 تومان

دانلود نمونه سوالات درس مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS رشته آب و هواشناسی به همراه پاسخنامه

 • درس : مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
 • رشته : آب و هواشناسی
 • فرمت فايل : PDF (داخل فایل ZIP)
 • داراي فايل : 8
 • قيمت محصول : 750 تومان