افزایش جوانه زنی گیاه شنبلیله توسط ریز جلبک کلرلا ولگاریس

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، تحقیقات انجام شده برای بررسی اثر ریز جلبک کلرلا ولگاریس بر روی جوانه زنی بذر شنبلیله در دو شرایط نور و تاریکی توسط استاد درس خوان و دانشجویان گروه زیست در آزمایشگاه پیام نور بندر خمیر صورت گرفت.
درس خوان از اساتید مدعو دانشگاه پیام نور بندر خمیر هدف از انجام این پژوهش را استفاده از ریز جلبک ولگاریس به عنوان کود زیستی برای گیاه شنبلیله دانست و گفت: در این پژوهش نتیجه گرفته شد که ریز جلبک کلرلا ولگاریس درصد جوانه زنی را بر روی گیاه شنبلیله افزایش داده است.

درس خوان افزود: ریز جلبک مورد آزمایش تاثیری در فرایند سرعت جوانه زنی نسبت به نمونه شاهد مشاهده نگردید. نمونه هایی که در روشنایی قرار داده بودند درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی آنها نسبت به نمونه موجود در تاریکی افزایش داشت.
عضو اساتید مدعو دانشگاه پیام نور بندر خمیر اظهار کرد: تغییراتی در وزن تر، ریشه، ساقه و برگ در نمونه ای که با جلبک، تیمار شده بودند نسبت به نمونه شاهد مشاهده گردید که وزن تر در نمونه تیمار شده با جلبک نسبت به نمونه شاهد افزایش نشان داد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ