کسب رتبه دوم در بخش علم سنجی از نظر انتشار مقالات علمی

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در آخرین رتبه بندی منتشره در بخش علم سنجی و انتشار مقالات علمی، دانشگاه پیام نور توانست با انتشار ۱۸۹۷۲ مقاله رتبه دوم را بعد از دانشگاه تهران به خود اختصاص دهد.
در این رتبه بندی دانشگاه های تربیت مدرس، علم و صنعت ایران و فردوسی مشهد در جایگاه های بعدی و پس از دانشگاه پیام نور قرار گرفتند.

0

ارسال پاسخ