کارگروه تدوین مجموعه قوانین و مقررات درآمد و هزینه فرهنگی دانشگاه تشکیل جلسه داد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، این کارگروه با هدف بررسی و بازنگری آئین نامه های مرتبط با تربیت بدنی و آئین نامه مالی جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان در دانشگاه پیام نور استان البرز تشکیل جلسه داد.
دکتر اسحاق جلالیان رئیس دانشگاه پیام نور استان البرز در حاشیه این جلسه اظهار داشت:در راستای تحقق شعار دانشگاه پیام نور مبنی بر ارتقای کیفیت، ماموریت گرایی و کارآفرینی و با هدف برگزاری با کیفیت برنامه های تربیت بدنی و جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان، مسائل مالی مرتبط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
گفتنی است در این جلسه دکتر موسوی اصل مشاور معاون فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور،دکتر جلالیان رئیس دانشگاه پیام نور استان البرز،آقایان ناطقی مدیر مالی دانشگاه پیام نور لرستان،نظیری مدیر فرهنگی و دانشجویی البرز، آقای رضا جو و خانم سعد آبادی کارشناسان معاونت فرهنگی و دانشجویی حضور داشتند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ