دانشگاه پیام نور یک دانشگاه پیشرو در عرصه فرهنگی است

.

گردهم آیی مسئولین فرهنگی مراکز و واحد های استان کرمان با حضور خانم دکتر معین الدینی رئیس این استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این گرد هم آیی، خانم دکتر معین الدینی از زحمات مسئولین فرهنگی مراکز و واحد ها تقدیر کرد و انان را پیشگامان اصلی فرهنگ دانشگاه و به تبع آن جامعه دانست و گفت :دانشگاه پیام نور به لحاظ شرایط بومی گزینی یک دانشگاه پیشرو در عرصه فرهنگی است و تحصیل در کنار خانواده عامل بازدارنده بسیار مناسبی در برابر مخاطرات فرهنگی امروز است و این مزیتی است که مختص دانشگاه پیام نور است ایشان تلاش در عرصه فرهنگی را یک جهاد فی سبیل ا… خواند و آنرا سبب افتخاری بزرگبرای مسئولان فرهنگی است.
در ادامه این مراسم کارگاه سواد رسانه ای با حضور دکتر جلالی رییس سازمان فضای مجازی سراج استان کرمان برگزار شد و ایشان ضمن تبیین راهکارهای صحیح استفاده از فضای مجازی گفت امروز سه نوع نگاه تهدید انگارانه ، ولنگارانه و واقع بینانه به فضای مجازی وجود دارد ، اما واقعیت این است که فضای مجازی دو برابر فرصت است تا تهدید. ایشان ضمن بیان راهکارهای صحیح استفاده از این فضا به بیان تهدیدات آن پرداخت و آسیب های ناشی از انرا به ویژه برای کودکان و نوجوانان بیان نمود.
دکتر جلالی ادامه داد : افراد باید بدانند که برای جلو گیری از آسیب های ناشی از فضای مجازی، هویت شخصی خو را در فضای مجازی منتشر نکنند و به ضرورت از آن استفاده نمایند و با سیستمی که اطلاعات شخصی روی آن دارند به شبکه ناامن متصل نشوند. ایشان تکمیل شبکه ملی اطلاعات را یک ضرورت برای کشور دانستند و گفتند: هر روز تاخیر در راه اندازی آن را برای کشور خسارتی عظیم به دنبال دارد.
رحمان جلالی در بخش دیگری از سخنان خود ابتکار و کار تشکیلاتی را دو عنصر اصلی کار فرهنگی دانستند و در تبیین عنصر اول استفاده از ابزار هنر را بهترین وسیله برای پیشبرد اهداف فرهنگی ذکر کردند و گفتند با هنر می شود القاء غیر مستقیم در مخاطب ایجاد کرد و این شیوه ای است که متاسفانه بسیار کم به کار گرفته می شود و عامل عدم موفقیت بسیاری از برنانه های فرهنگی القائات مستقیم بسیاری از این برنامه ها است .
ایشان کار گروهی و تشکیلاتی را ضامن پیشبرد یک طرح فرهنگی عنوان کرد و گفت در این زمینه هم درکشور موازی کاری بسیاری وجود دارد و متاسفانه هنوز کار جمعی و گروهی در عرصه فرهنگ چندان نمودی در کشور ندارد و همین امر سبب سردرگمی مخاطبان و به نتیجه مطلوب نرسیدن این طرح هاست .
در ادامه این گردهم هم آیی آقای طبرسی مدیر فرهنگی و دانشجویی استان نیز با اشاره به کاهش بودجه در بخش فرهنگی گفت: کمی بودجه برای یک مسئول فرهنگی بن بست نیست و باید با استفاده بهینه و کمک گیری از پتانسیل خیرین ،جرات اقدام داشت و کارها را پیش برد. در ادامه این مراسم مسئولین فرهنگی مراکز و واحد ها نظرات خود را پیرامون مسایل مختلف بیان نمودند .

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ