از عضوهیات علمی دانشگاه پیام نور بوشهر تقدیر شد

.

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از تلاش های دکتر عباس جاهدجاه عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان بوشهر در گسترش زبان و ادبیات فارسی در کشور گرجستان تقدیر کرد.<br /> به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، دکتر عباس جاهد جاه عضو هیات علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور استان بوشهر از سال ۱۳۹۴ جهت گسترش آموزش زبان و ادبیات فارسی از طرف دانشگاه پیام نور به کشور گرجستان اعزام شده است وی همچنین در نخستین دوره دانش افزایی زبان فارسی و تاریخ و فرهنگ ایران در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه پیام نور از ۲۸ مرداد لغایت ۱۶ شهریور ماه سال جاری با هدف گسترش زبان فارسی و فرهنگ غنی کشور به اساتید و دانشجویان علاقه مند برای ۱۹ استاد و دانشجو از دانشگاه گرجستان برگزار شد نیز حضور فعال داشت وی درحال حاضر دانشیار دانشگاه پیام نور استان بوشهر است

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ