کسب مقام اول دوی ۴۰۰ متر در کشور سوئیس توسط دانشجوی دانشگاه پیام نور واحد خمینی شهر

.

محمد مشهدیان خوزانی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور واحد خمینی شهر موفق به کسب مقام اول دوی ۴۰۰متر در مسابقات پارادومیدانی جوانان جهان (کشور سوئیس) شد.
مشهدیان ۲۲مدال کشوری وجهانی نیز تاکنون کسب کرده است .

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ