بازدید مدیران ارشد پارک علم وفناوری از دانشگاه پیام نور استان یزد

.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان یزد :  دکتر احمدرضا فقیه خراسانی معاون فناوری و نوآوری و مهندس محمد رضا حسینی مدیر دفتر هماهنگی نهادهای همکار، در این بازدیدتوانمندی های مرکز رشد و همچنین عملکرد شرکت های مستقر در آن را مورد ارزیابی قرار دادند.

درادامه دکتر امین نظارت مدیر مرکز رشد واحدها ی فناور دانشگاه پیام نور گزارش عملکرد دوساله و همچنین آمار و گزارش های مالی شرکت های مستقر را ارائه کرد .
.

هم چنین دکتر فقیه خراسانی ضمن اعلام رضایت از وضعیت موجود مرکز نسبت به تسریع در روند تبدیل وضعیت شرکت های مستقر قول مساعد داد.در پایان بازدید با ارتقا مرکز رشد دانشگاه پیام نور به سطح ۳ موافقت شد.                           

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ