رییس دانشگاه گرجستان طی نامه ای از دکتر رستمی ابوسعیدی تقدیر کرد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در هفته ای که گذشت هیات عالی رتبه از آموزش عالی گرجستان برای بازدید از دانشگاه پیام نور و مذاکره جهت افزایش مناسبات فی مابین به کشورمان سفر کردند .
در سفر این هیات زمینه های همکاری مشترک بررسی شد و هیات مذکور از بخش های مختلف دانشگاه بازدید نمودند.
رییس دانشگاه گرجستان بعد از بازگشت به کشورشان در نامه ای از رییس دانشگاه پیام نور و توانمندی های این  انشگاه تقدیر کرد .

0

ارسال پاسخ