کسب رتبه ممتاز دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان در برگزاری آزمونهای سراسری سال ۹۵

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، در سمینار هماهنگی برگزاری آزمون سراسری سازمان سنجش و آموزش کشور طی ارزیابی انجام شده از حوزه های بر گزاری آزمون های سراسری در سال ۹۵ دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان رتبه ممتاز را کسب نموده و به عنوان یکی از مجموعه های برتردر برگزاری آزمونها ی سراسری سال ۹۵ انتخاب شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ