ارتقای ۸ تن از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه دانشیاری

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، دکتر محسنی دبیر هیات ممیزه دانشگاه از ارتقای ۸ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه دانشیاری خبر داد.
وی در ادامه گفت : در جلسه هیئت ممیزه مورخ ۱۲/۱۱/۹۵ دکتر فاطمه همتی(آموزش زبان انگلیسی) و آقایان دکتر عبدالکریم مقدم (حسابداری)، دکتر حسن رامشینی (زیست شناسی)، دکتر رسول قاسمی(زیست شناسی)، دکتر مجید ضماهنی(مدیریت دولتی)،دکتر حسن سلیمان صرمی(آموزش زبان انگلیسی)، دکتر افسر روحی(آموزش زبان انگلیسی) و دکتر رضا مختاری ملک آبادی (جغرافیا) از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ