اعلام زمان برگزاری آزمون مجدد دروس ریزشی

.

آزمون مجدد دروس ذیل در روز یکشنبه مورخ ۰۳/۱۱/۹۵ ساعت ۱۰:۰۰ صبح برگزار می گردد. از دانشجویان درخواست می شود به کد درس توجه جدی نمایند.

ردیف

نام درس

کد درس

۱

نظریه محاسبه   (فقط سوالات تشریحی )

۱۱۱۱۴۱۶

۲

روانشناسی بالینی( آموزش محور)

۱۲۱۷۱۹۱

۳

مکانیک سیالات

۱۴۱۴۰۱۴

۴

مکانیک سیالات و هیدرولیک

۱۴۱۱۰۳۸

۵

اصول علم سیاست

۱۲۲۲۳۰۲

۶

تکنیک های پیش بینی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۱۲۱۶۳۱۵

۷

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

۱۲۲۰۲۸۵

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ