سومین نشست کمیته فنی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه پیام نور استان تهران با حضور اعضای این کمیته تشکیل شد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، نشست کمیته فنی آزمایشگاه ها و کارگاههای دانشگاه پیام نور استان تهران با حضور معاون آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی و معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان تهران در سالن شورای این دانشگاه تشکیل شد.
دکترشهبازی رییس اداره آزمایشگاه های قطبی دانشگاه پیام نور استان تهران در این نشست به شرح مطالبی درخصوص امکانات، تجهیزات و قابیلت های آزمایشگاه های دانشگاه پیام نور استان تهران پرداخت.
در ادامه این نشست که با محوریت بررسی تعرفه های خدمات آزمایشگاهی برگزار شد، موضوعاتی از جمله: آیین نامه تصویب شده آزمایشگاه ها و کارگاهها، بررسی استانداردهای آزمایشگاه ها و کارگاهها و ایجاد زیرساخت ها و زمینه های درآمد زایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ