مشاوره دانشگاه پیام نور یک حرفه، یاری رسان به دانشجویان است.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، جلسه هسته مشاوره دانشجویی دانشگاه پیام نور استان همدان با حضور رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان، نمایندگان کمیته مشاوره دانشجویی ،مسئول نماینده نهاد رهبری در دانشگاه تشکیل شد.
دکتر صفایی رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان مشاوره دانشگاه پیام نور را یک حرفه یاری رسان به دانشجویان دانست .
وی هدف از برگزاری این جلسه را هماهنگ سازی خدمات مشاوره در مراکز و واحدهای استان ،جلوگیری از آسیب های روانی و اجتماعی و همچنین ارتقای سطح بهداشت روانی دانشجویان برشمرد و خواستار راهنمایی دانشجویان از جهت شناخت صحیح توانایی ها و مشکلات دانشجویان و کمک به قشر دانشجو در حل مشکلات رفتاری ،تحلیلی و شناختی شدند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ