پیام آفرینی برای توده های جامعه وظیفه اصلی اساتید دانشگاه در عصر حاضر است .

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ، دکتر صفایی رئیس دانشگاه استان همدان در نشست شورای فرهنگی استان گفت:دانشگاه در حال حاضر نباید منفعل باشد بلکه باید نقش فرهنگی خود را به خوبی ایفا نمایدو اساتید در نقش آفرینی این پیام باید به خوبی عمل نمایند زیرا پیام آفرینی برای توده های جامعه وظیفه اصلی دانشگاه و اساتیددر عصر حاضر است.
گفتنی است در این شورا از اساتید اعضای علمی دکتر محمد ظاهری،دکتر رضا آزادبخت ،پیام بصیری و سرکار خانم دکتر رقیه رستمی که با انجمن های علمی همکاری داشته تقدیر بعمل آمد .

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ