کرسی آزاد اندیشی با موضوع عملکرد رسانه وفرهنگ مصرف گرایی در استان زنجان

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، کرسی آزاد اندیشی با موضوع ( عملکرد رسانه وفرهنگ مصرف گرایی) در دانشگاه پیام نور خرمدره استان زنجان برگزار شد و دو گروه موافق و مخالف با داوری دکترعلی طاهرخانی عضوهیات علمی پیام نور به مناظره پرداختند .
دراین برنامه گروه ها به برخی مسائل مربوط به عملکرد رسانه درحوزه فرهنگ مصرف گرایی پرداختند. درپایان مناظره داور برنامه ضمن شنیدن نظرات و پیشنهادات دانشجویان شرکت کننده درکرسی ها وپاسخ گویی به سوالات ، به جمع بندی مطالب هردوگروه پرداخت.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ