ازپژوهشگران نمونه دانشگاه پیام نور مرکز سقز تجلیل شد

.

در این مراسم، دکتر نبی خلیلی اقدم، دکتر صالح امین پور و دکتر مهدی قادری از دانشگاه پیام نور، دکتر فتاح مرادی، دکتر محسن بشارت و مهندس کریم کوتاهی از دانشگاه آزاد، فاطمه قاموسی، فاطمه فرج پور و ایوب قادرزاده از دانشگاه علمی کاربردی، آزاد نوری، لقمان محمدپور و هیوا حداد از آموزشکده فنی و حرفه ای، زاهد آرمی، علی پناهی و خالد شیخی از آموزش و پرورش سقز، حیدر کریمیان، پرشنگ عبدالهی و شهلا شهنازی صاحب بعنوان پژوهشگر برتر معرفی و با دادن لوح و هدایایی از آنان تجلیل شد.

در ابتدای این مراسم معاون سیاسی فرمانداری، روسای دانشگاه های سقز و ادارات آموزش و پرورش سقز و زیویه طی سخنانی بر توسعه فعالیت های پژوهشی کاربردی متناسب با نیازهای جامعه، تجاری سازی علم و تولید ثروت، کمک به حل مسائل اجتماعی و فرهنگی، آمادگی دانشگاه ها برای تحقیقات علمیبرگزاری نمایشگاه دائمی آثار پژوهشی و تالیفی نویسندگان سقزی در آموزشکده فنی، اجرای قانون گردش آزاد اطلاعات و… تاکید نمودند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ