مرکز رشد علم و فناوری مشترک دانشگاه پیام نور استان بوشهر و پارک علم فناوری خلیج فارس راه اندازی می شود

.

تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری خلیج فارس و دانشگاه پیام نور استان بوشهر به منظور راه اندازی مرکز رشد علم فناوری مشترک در شهرستان کنگان منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور به منظور ایجاد زمینه همکاری علمی و تحقیقاتی و فراهم نمودن بستر و زیر ساخت های لازم جهت ارتباط منسجم و پایدار بین پارک علم و فناوری خلیج فارس و دانشگاه پیام نور استان بوشهر و ایجاد زمینه لازم جهت ایجاد و توسعه مراکز رشد علم و فناوری تفاهم نامه همکاری دانشگاه پیام نور استان بوشهر و پارک علم و فناوری خلیج فارس برای دریافت مجوز قطعی مرکز رشد و فناوری مشترک در کنگان منعقد شد.
رییس دانشگاه پیام نور استان بوشهر در این خصوص گفت:دانشگاه پیام نور با تامین امکانات فیزیکی و برخی تجهیزات و همچنین آزمایشگاه ها و کتابخانه و برخی امکانات دیگر جهت استفاده مرکز رشد و واحدهای فناور،ترغیب اعضای هیات علمی و پژوهشگران به طرح های فناورانه و هدایت فعالیت های آنان به سمت مرکز رشد و به منظور ترویج فرهنگ کارآفرینی و شناسایی دانشجویان نخبه با پارک علم فناوری همکاری خواهد داشت.
رییس پارک علم فناوری خلیج فارس نیز گفت: پارک علم وفناوری مجوز قطعی مرکز رشد مشترک کنگان را اخذ خواهد کرد و این مرکز به صورت مشترک با دانشگاه پیام نور اداره خواهد شد.
دکتر حبیب رستمی افزود: همچنین خدمات مشاوره ای فنی و تخصصی مورد نیاز دانشگاه در حوزه نوآوری و فن آوری و کارافرینی به دانشگاه داده خواهد شد.
وی افزود : پارک علم فناوری خلیج فارس در صدد گسترش روابط علمی و همکاری های خود با دانشگاه های استان است که دانشگاه پیام نور با توجه به اینکه امکانات و فضای مناسبی در سطح شهرستانهای استان دارد پتانسیل مناسبی جهت این امر را دارد و به همین خاطر با رایزنی هایی که با مسئولین این دانشگاه صورت گرفته است درصدد راه اندازی مراکز رشد علم و فناوری مشترک در دانشگاه پیام نور گناوه نیز هستیم.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ