سرپرست دانشگاه پیام نور استان چهار محال وبختیاری با مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) دیدار کردند

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری، نشست مشترکی میان سرپرست و معاون دانشگاه پیام نور با مدیر کل و معاون کمیته امداد امام خمینی(ره) استان در محل ستاد دانشگاه پیام نور استان صورت گرفت.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ