انضباط مالی و تمرکز بر درآمد غیر شهریه ای باید مورد توجه قرار گیرد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ، مدیران اداری ، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور سراسر کشور در نشست دو روزه در تهران گرد هم آمدند

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ