کرسی آزاداندیشی ورود اسلام به ایرانپیشرفت یا پسرفتدر دانشگاه پیام نور بندرخمیر بر گزار شد

.

کاظم اف عضو هیئت علمی دانشگاه در این کرسی ازاد اندیشی گفت: اسلام برای ایران موهبت بوده است و دین پیامبر رحمت با ظلم وارد ایران نشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، به همت امورفرهنگی، کرسی ازاداندیشی به شیوه مناظره دانشجویی با موضوع "ورود اسلام به ایران، پیشرفت یا پسرفت" به داوری فاروق کاظم اف عضو هیئت علمی دانشگاه برگزار شد.
دانشجویان با دیدگاههای موافق و مخالف پیرامون این موضوع مناظره کردندو به بحث و نقد دیدگاه های یکدیگر پرداختند.
در این برنامه یکی از دانشجویان به موج وارد شدن اسلام در ایران اشاره کرد و گفت: اگر این موج میرا بود پس از خروج اعراب از ایران، این موج را با خود می بردند در زمانی اسلام وارد ایران شد که انحصار طبقاتی، بیگانگی جامعه از یکدیگر، اختلافات دینی و سرکوب شدید مخالفان مثل مانوی ها و مزدکی ها و ضعف شدید دستگاه دولت بر ایران حاکم بود
وی تصریح کرد: اسلام با ظلم وارد ایران نشد چرا که اگر این طور بود ایرانیان با یک میلیون لشکر خود ، نه با لشکر ٦٠ هزار نفری مسلمانان همگام می شدند.
در ادامه فاروق کاظم اف بعد از جمع بندی مباحث گفت: اسلام برای ایران موهبت بوده است و باعث شکوفاشدن استعداد ایرانیان شد.
وی افزود ایجاد وحدت در میان ایرانیان، جلوگیری از نفوذ مسیحیت در ایران و مشرق زمین، شکستن حصارهای مذهبی و سیاسی ایرانیان، مبارزه با نظام طبقاتی و ایجاد زمینه رشد استعدادها در ابعاد مختلف علمی و ادبی از خدمات اسلام به ایران در طول تاریخ تمدن اسلامی بوده است.
این عضو هیئت علمی به تدریجی بودن گرایش ایرانیان به اسلام تا چندین قرن اشاره کرد و گفت: دین پیامبر رحمت با ظلم وارد ایران نشد، پیام هایی شامل عدالت و برابری، شکست حصارهای طبقاتی و آزادی های اجتماعی که اسلام وعده ان را داده بود مثل عمومی شدن علم و دانش و فقدان امتیازات خاص اشراف، سادگی و سهولت احکام اسلام، انحراف دین زرتشت از اصول پاک و انسانی و آمیختگی آن با سیاست حکومتی دلیل اصلی ایجاد انگیزه برای گرویدن قشرهای اجتماعی ایران به اسلام بوده است.
سهیلا لشتغانی پور، مدیر فرهنگی دانشگاه پیام نور بندرخمیر در این برنامه، کرسی های ازاداندیشی را بارور کردن استعدادهایی دانست که باید به روز باشند.
وی با بیان اینکه اندیشه زمانی به رشد می رسد که نقادی شود، بیان کرد: با تضارب آرا، افکار روشن و تجارب بیشتر می شود بنا بر همین دلیل است که ولی امر مسلمین بر برپایی کرسی های ازاداندیشی در دانشگاه تاکید دارند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ