گزارش فعالیت دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه پیام نور/ ضرورت احراز صلاحیت علمی و عمومی توسط اعضای هیات علمی

.

سرپرست دبیرخانه هیأت اجرایی جذب آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ها و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی را تشریح کرد.
دکتر کردمیرزا نیکوزاده اظهار داشت: از شش ماه نخست سال ۹۱ تاکنون حدود ۱۳۲ جلسه هیات اجرایی جذب تشکیل شده که طی آن در مجموع از ۲۳۷ پرونده تبدیل وضعیت مصوب شده ،۱۹۱ پرونده به وزارت علوم ارسال و ۱۰۲ پرونده تاییدیه نهایی را کسب کرده اند.
وی با تشریح جزئیات این پرونده ها گفت: تعداد ۱۲۶ پرونده تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی ، ۷۹ پرونده پیمانی به رسمی آزمایشی و۲۲ پرونده رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در جلسات هیات جذب مصوب و به وزارت علوم ارسال شده است.
وی به ۲ پرونده مصوب شده تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی قطعی به استناد بند (ز) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: هر دو پرونده به وزارت علوم ارسال شده و یک مورد تاییدیه نهایی را کسب کرده است.
دکتر کردمیرزا افزود: ۸ پرونده مصوب شده، پیمانی به رسمی قطعی به استناد بند (ز) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه نیز به وزارت علوم ارسال شده و ۴ پرونده به تایید نهایی رسیده است.
دکتر کردمیرزا با تاکید بر ضرورت احراز صلاحیت علمی و عمومی ابراز امیدواری کرد: مجموعه همکاران علمی احراز صلاحیت علمی و عمومی را به صورت جدی پیگیری کرده و آگاه باشند که هرگونه رکود علمی می تواند موجب عدم تبدیل وضعیت آنها شود.
وی با عنوان اینکه از این پس کلیه عملیات تبدیل وضعیت ها از طریق سامانه نور رضوی صورت می گیرد، از اعضای هیات علمی خواست نسبت به مطالعه سامانه نور رضوی بر روی سایت دفتر مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اهتمام داشته باشند و با فرآیند بارگذاری مدارک بر روی آن آشنا شوند.
دکتر کردمیرزا همچنین بر ضرورت مطالعه آیین نامه‎های اجرایی و نیز بخشنامه‎های ابلاغی در خصوص جذب، تبدیل وضعیت‎ها و یا نقل و انتقال بین مراکز تاکید کرد و گفت: کلیه اعضای هیات علمی لازم است با مقررات مرتبط با هر وضعیت استخدامی که دارا هستند آشنا باشند تا مشمول رکود و یا ماندگاری نشوند.
وی در پایان بار دیگر یادآور شد: هرگونه تبدیل وضعیت، مستلزم احراز صلاحیت های علمی و عمومی و اخذ مجوزهای لازم از هیأت امناء در صورت لزوم است.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ