دانشجوی دانشگاه پیام نور اراک بازرس اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی جغرافیا شد

.

اولین مجمع اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی جغرافیا با برنامه‌هایی همچون سخنرانی، بازخوانی و بررسی اساسنامه اتحادیه و اصلاح موادی از آن، برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی و بازرس اتحادیه در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در انتخابات مذکور آقایان جوادی، شاهی و گلچین فر نمایندگان دانشگاه‌های زنجان، پردیس شهید رجایی قزوین و دانشگاه گیلان و خانم ها گلشنی و آذرنیو از دانشگاه خوارزمی و پردیس امیرکبیر البرز به عنوان اعضای اصلی شورای مرکزی انتخاب شدند.
همچنین ملکی از دانشگاه پیام نور مرکز اراک به عنوان بازرس اتحادیه انتخاب شد.
شایان ذکر است، نام این انجمن هم به طور رسمی و دائم در مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی_دانشجویی جغرافیا کشور به ثبت رسید.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ