پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز ورامین عنوان برترین پایگاه بسیج دانشجویی نواحی استان تهران را در جشنواره مالک اشتر به خود اختصاص داد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، پایگاه بسبج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز ورامین به عنوان موفق ترین پایگاه اقشاری در سطح نواحی سپاه سیدالشهدای استان تهران در جشنواره مالک اشتر در سال ۱۳۹۴ معرفی شد.
جشنواره مالک اشتر هرساله توسط سپاه سیدالشهدا استان تهران، در راستای تحقق تدابیر فرمانده معظم کل قوا ، با ارزیابی معیارهای خاص سازمانی مبتنی بر فرآیند اشراف فرماندهی کل سپاه و سازمان بسیج برگزار میشود.
پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز ورامین طبق معیارهای مورد ارزیابی، بعنوان موفق ترین پایگاه اقشاری در سطح نواحی استان تهران انتخاب شد و توسط سردار اصلانی، معاون اجرایی ستاد کل سپاه پاسداران، مورد تقدیر و تشویق قرار گرفت.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ