تشخیص میزان پرداخت اضافه کاری کارکنان در هر استان بر عهده رییس استان می باشد/ هیچ نیرویی از دانشگاه تعدیل نخواهد شد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور دکتر حسنی معاون اداری مالی و عمرانی دانشگاه در خصوص نحوه و شیوه پرداخت اضافه کاری کارکنان دانشگاه پیام نور گفت:   میزان اضافه کار  کارکنان در هر استان  با تشخیص رییس استان پرداخت خواهد شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ