چهارمین جلسه عمومی گروههای پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور استان یزد در پژوهشکده نانو ساختار برگزارشد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه :گردهمایی اعضای هیات علمی در قالب گروههای پژوهشی در سالن کنفرانس پژوهشکده نانو ساختار برگزار شد.دکتر کاظم پور دبیر برگزاری این گردهمایی با تاکید به جایگاه مهم فناوری نانو به ضرورت حمایت اعضای علمی دانشگاه از فعالیتهای پژوهشی تاکید و سپس دستور جلسه عمومی را به شرح ذیل اعلام نمود:

.ارائه طرح های تحقیقاتی موجود در تسریع و پیشرفت مرکز نانو

.مکاتبه و مذاکره در باب راه اندازی شرکت دانش بنیان

.اقدام و پیگیری تولید محصولات مرتبط با تخصص اعضاء

.مشارکت اعضای علمی در امر برگزاری نمایشگاههای نانو

.همکاری گسترده با دفتر نشریه پژوهشکده نانو و ارائه خدمات گسترده به مرکز و مکاتبه و مذاکره در خصوص دریافت مجوز راه اندازی دفاتر پژوهشی تحت نظارت پژوهشکده ها  

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ