کتاب مبانی اقتصاد آموزش عالی توسط دکتر حسین حافظی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور لرستان- دلفان توسط انتشارات شمال پایدار به چاپ رسید.

.

از آنجا که کتاب حاضر، کوششی است برای تشریح و تبیین تأثیرات متقابل آموزش¬عالی و علم اقتصاد بر یکدیگر لذا مطالعه آن برای دانشجویان رشته علوم¬تربیتی (گرایش¬های مدیریت آموزشی، مدیریت آموزش عالی، اقتصاد آموزشی¬عالی و …) و دست¬اندرکاران نظام آموزش¬عالی ایران (مدیران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ مدیران ارشد دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش¬عالی و …) مناسب است.

منبع مطلب
3

ارسال پاسخ