کارگاه آموزشی خانواده سالم دردانشگاه پیام نور نجف آباد برگزار شد

.

 کارگاه خانواده سالم با حضور آقای معین کارشناس ارشد روانشناسی و عضو مرکز مشاوره معین در دانشگاه پیام نور نجف آباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه معین ضمن تاکید بر لزوم دو عامل محبت و قدرت در هر خانواده الگوی رفتارهای خانوادگی را به الگوی آزاد، سخت گیرانه و بی تفاوت یا غافلانه تقسیم کرده و در توضیح گفت: "الگوی رفتاری آزاد در خانواده ها مبتنی بر محبت و دلسوزی افراطی است و نتیجه آن پر توقع شدن اعضای خانواده و در نتیجه اایجاد اضطراب در خانواده است و الگوی سخت گیرانه خانواده ای است که قدرت  افراطی در آنها حاکم است و نظرات شخصی عامل قدرت در خانواده یعنی پدر در جهت سخت گیری بر افراد اعمال می شود و در الگوی تغافل هیچ کدام از فاکتورهای محبت و قدرت وجود ندارد و همه اعضای خانواده نسبت به هم غافلند و هیچ گونه احساس مسئولیتی وجود ندارد."

کارشناس ارشد روانشناسی در ادامه الگوی صحیح در خانواده را روشی دانست که هم قدرت و هم محبت در آن در حد متعادل وجود داشته باشد. و محبت ۷۰درصد از طرف مادر ۳۰ درصد از طرف پدر و قدرت ۷۰ درصد از طرف پدر و ۳۰ درصد از طرف مادر اعمال می شود. محبت از طرف مادر و پدر همه جانبه، بدون قید و شرط و بدون افراط و تفریط و متناسب با جنسیت و سن افراد خانواده است.

عضو مرکز مشاوره معین در ادامه راجع به قدرت پدر گفت: کسی که اقتدار پدر را در خانه جلوه گر    می کند مادر است و اوست که می تواند قدرت پدر را تخریت یا تقویت کند و اگر قدرت پدر تخریب شود خانواده آسیب پذیر می شود و قدرت در خانواده برای تامین امنیت و تکیه گاه بودن و قانون گذاری است .

آقای معین در پایان گفت : یکی از ویژ گی های خانواده سالم این است که در آن نقش ها تعریف        می شود و هر کس در خانواده باید وظیفه ای را به عهده بگیرد و کسی دارای سلامت روان است که در کارهای خانه مشارکت داشته باشد.

 

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ